มาตรฐานความปลอดภัย

บริษัท มีจัดอบรม พนักงานใหม่ เพื่อ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับ

ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกมีความห่วงใยต่อชีวิตและ สุขภาพของพนักงานทุกคน

ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน ให้เกิดขึ้นทั่วโรงงาน จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

บริษัท คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานมาเป็นอันดับแรก ในการปฎิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นต้น

การป้องกันอัคคีภัย

บริษัทจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟู


ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานทุกคนมีความสำคัญกับทุกองค์กรเพราะถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการนำพาองค์กรไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน การได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีจึงเปรียบได้กับการเฝ้าระวัง หากพบตัวบ่งชี้ของโรคก็จะสามารถได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น


img01

ตรวจสุขภาพทั่วไป

เช็คสุขภาพต่างๆ

img01

ตรวจวัดสายตา

วัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่า

img01

ตรวจเลือด

ตรวจวัดเซลล์ต่างๆในเลือด

img01

ตรวจสภาพปอด

วัดอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอด

img01

ตรวจการได้ยิน

ตรวจการได้ยินเสียงทางอากาศ

img01

เอ็กซเรย์ปอด

วินิจฉัยภาวะต่างๆ เกี่ยวกับทรวงอก

img01

ตรวจปัสสวะ

ตรวจการติดเชื้อของปัสสาวะ

ติดต่อเรา

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร : 662-9036691-3

แฟกซ์ : 662-90336694

อีเมล : info@hydroperse.com

ติดตามโซเชียลมีเดีย