สภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ปล่อยจากโรงงาน ของเราอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มั่นใจว่าในการปฎิบัติงานของเราจะไม่เกิดผลเสีย ต่อสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทางบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก

สภาพแวดล้อมโรงงาน

อีกทั้งบริษัทยังตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของโรงงาน จึงได้มีการจัดพนักงานในการทำความสะอาดรอบบริเวณโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถปัฎิบัติในการลดมลพิษได้อย่างแท้จริง


ติดต่อเรา

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร : 662-9036691-3

แฟกซ์ : 662-90336694

อีเมล : info@hydroperse.com

ติดตามโซเชียลมีเดีย