การจัดการคุณภาพ

ภายใต้กรอบการบริหารงานตาม ISO9001:2015 เรามั่นใจว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มาตรฐาน ISO9001:2015

บริษัทโพลิเมอร์ อินโนเวชั่นจำกัด จัดทำระบบการจัดการคุณภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาของการจัดทำระบบ เรามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001: 2015 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ISO9001 มีความเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน และส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

อีกทั้งพนักงานในทุกระดับขององค์กรยังผ่านการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันใจว่าสามารถทำงานกับลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO

ใบรับรองคุณภาพ


ใบรับรอง ISO นี้ แสดงให้รู้ว่า บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น มีระบบการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างแท้จริง

เรามุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทางบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก

ติดต่อเรา

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร : 662-9036691-3

แฟกซ์ : 662-90336694

อีเมล : info@hydroperse.com

ติดตามโซเชียลมีเดีย